Our Team

Dr. Shiv Kumar


Dr. Manpreet Kaur


Dr. Nidhi Kaushal


Rupalpreet Kaur


Parneet Kaur


Jyoti Kaur


Sehaj Preet Kaur